Over Frieslab

Wat doet Frieslab 2009 – 2014?
Frieslab (2009 -2014) signaleert en analyseert knelpunten in zorg en dienstverlening en zoekt ook naar oplossingen. Het gaat vooral om problemen in ketenzorg, ketenregie en de overgang tussen de wetten Wlz, Wmo, Jeugdwet, Zvw en Wpg.

Hoe werkt Frieslab?
Frieslab brengt experts en organisaties bij elkaar om voor deze knelpunten oplossingen te zoeken. Met de oplossingen wordt in projecten geëxperimenteerd.

Kernwoorden 
Ontschotten en ontregelen, cliëntondersteuning, regie, casemanagement, mededinging in de zorg, vervoer, samenhang tussen onderwijs, zorg en sociale zaken.